Mantolama Karar Örneği

..../..../..... Tarihli ……….. Sitesi / Apartmanı Kat Malikleri 
Genel Kurul Tutanağı

Kat Maliklerinin Katılımıyla …… Numaralı Dairede Açılan Kat Malikleri Kurulu Toplantısında Aşağıdaki Gündem Maddeleri Görüşülerek Aşağıdaki Şekilde Karar Verilmiştir.

Gündem

Yoklama, Açılış Ve Divan Başkanlık Heyetinin Seçimi
Yeni Dönemde Görev Alacak Yöneticinin/Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Denetçinin Seçimi
Binamızda Yaptırılması Planlanan Dış Cephe Mantolama Ve Ek İşler İçin Firmaların  Tekliflerinin Ve Sözleşme Önerilerinin Değerlendirilmesi Ve İşi Yapacak Olan Firmanın Seçimi
Dilek Ve Temenniler
Kapanış

Kararlar

1) Kat Malikleri Kurulu Yoklaması Yapıldı Ve Gerekli Ekseriyetin Hazır Bulunduğu Tespit Edilerek Gündemin Görüşülmesi İçim Toplantı Divan Başkanlığına ………………… ,Katipliğe ……………………….  Maliklerin Kabulü İle Oy Birliği/Oy Çokluğu İle Seçildi

2) Kat Maliklerinin Sayı Ve Arsa Payı Bakımından Tamamının/Yarısından Fazlasının Toplantıda Hazır Bulunduğu Ve Toplantı Yeter Sayısının Sağlandığı Görüldü.

3) Divan Başkanı Tarafından Yönetici Adayı Olarak Profesyonel Bilgi Birikimi Bulunan ……………………….. Önerildi. Denetici Olarak …………………… Önerildi.Konu Oylamaya Sunuldu.Yönetici ……………………………..’İn Ve Denetici ………………… Olarak Seçilmesine Oy Çokluğu/Oy Birliği İle Karar Verildi. 

4) Apartmanımıza/Sitemize Dış Cephe Mantolama Ve Ek İşleri İçin Verilen Teklifler Değerlendirildi. VİA İzo. Ve  İnş. San. Tic. Ltd. Şti Firmasının Teklifi Ve İşin Yapımı İçin Firmayla İmzalanacak Olan Sözleşmedeki Bütün Maddeler Tam Ve Eksiksiz Olarak Oy Çokluğu/Oy Birliği İle Kabul Edildi Ve İşin VİA İzo. Ve  İnş. San. Tic. Ltd. Şti’ne Verilmesine Karar Verildi.

5) Yönetici …….……… Ve Veya Denetici …………. Tüm Resmi Ve Özel Kurumlarda Binayı Münferiden Veya Ayrı Ayrı Temsil Etmesine Oy Çokluğu/Oy Birliği İle Karar Verilmiştir. Yönetici ……………. Apartmanı Yaptırılacak Olan Dış Cephe Mantolama Ve Ek İşleri İle İlgili Doğabilecek Firma Alacakları Hususunda Ödeme Yapmayan Daire Sakinlerine Karşı İşi Yapacak Firmanın Avukatı …………..…. ‘E Alacakların Tahsilini Sağlayabilmesi İçin ……………… Apartmanı / Sitesi Adına Vekalet Vermesi Konusunda Tam Yetki Verilmiştir.


Kararlar Oy Çokluğu/Oy Birliği İle İmza Altına Alınarak Toplantı Kapatıldı.                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                        Tarih: …../……/……


Genel Kurul Divan Başkanı                                                                     Yazman Üye